Voorwaarden

 Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Keltorapets.nl verklaart dat de wet 'koop op afstand (link)' van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KELTORAPETS.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid1.1 Op alle overeenkomsten, hieronder vallen aanbiedingen, bestellingen, etc. van keltorapets.nl, zijn tenzij andere Algemene Voorwaarden gemeld, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De Voorwaarden zijn via internet (www.keltorapets.nl) te raadplegen.

1.2 Het accepteren van de Voorwaarden doet u door, bij het plaatsten van een bestelling de optie accepteer Algemene Voorwaarden aan te vinken. Hiermee bevestigd u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van keltorapets.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door keltorapets.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van keltorapets.nl zijn vrijblijvend en keltorapets.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door keltorapets.nl. Keltorapets.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt keltorapets.nl u dit zo spoedig mogelijk mee, doch met een maximum van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle op de website van keltorapets.nl vermelde prijzen voor producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, mogelijke handelingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betaling- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van keltorapets.nl (Keltora Pets).

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door keltorapets.nl bent u een bedrag van vijfendertig euro (€ 35,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien keltorapets.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van keltorapets.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is keltorapets.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door keltorapets.nl.3.6 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door keltorapets.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 In geval dat een artikel niet langer verkrijgbaar is zal keltorapets.nl u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar product aanbieden of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan keltorapets.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.

5.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u keltorapets.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal keltorapets.nl het desbetreffende product c.q. producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering, zonder opgaaf van reden, aan keltorapets.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd, indien het product ongebruikt is en indien mogelijk in originele verpakking . Retourzendingen dienen via email te worden aangegeven via info@keltorapets.nl. Tevens geldt, dat bij gebruikmaking van het recht om producten binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden retour te zenden, de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de retourzending door keltorapets.nl worden terugbetaald. Kosten voor eventuele retourzendingen zoals vermeld in artikel 6.3 zullen op deze terugbetaling in mindering worden gebracht.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en keltorapets.nl, dan wel tussen keltorapets.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en keltorapets.nl, is keltorapets.nl niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van keltorapets.nl.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft keltorapets.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat keltorapets.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan keltorapets.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Wanneer door keltorapets.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat keltorapets.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

9.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met keltorapets.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door keltorapets.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.3 keltorapets.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door keltorapets.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 keltorapets.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12. Verzendkosten

12.1 Verzendkosten worden buiten Nederland bepaald door de hoogte van het orderbedrag i.c.m. de bestemming van de order. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten.

12.2 keltorapets.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.

12.3 Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de verhoging van verzending.